Asumisoikeus

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan asunnot on tarkoitettu Kuopiossa toimivissa ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville asunnoiksi. Opiskelun tulee myös olla päätoimista ja siihen tulee voida saada opintotukea.

Korkeakouluopiskelijoilta edellytetään 30 op:n suorittamista viimeisen lukuvuoden aikana tai 60 op:n suorittamista kahden viimeisen lukuvuoden aikana asumisoikeuden säilymiseksi. Toisen asteen opiskelijoilta edellytetään läsnäolotodistusta oppilaitokselta. Opintojen etenemistä Kuopas tarkistaa satunnaisin väliajoin asukkailtaan.

Mikäli vaadittava määrä opintosuorituksia ei täyty esimerkiksi armeijan, siviilipalveluksen, lopputyön tekemisen, vanhempainvapaan, sairastumisen tai muun syyn vuoksi, tulee asukkaan esittää tästä virallinen lausunto/todistus. Tässä tapauksessa asukkaan asumisoikeus käsitellään yksilöllisesti asiakaspalvelumme toimesta.

Kuopaksen asunnoissa saa asua vain vuokrasopimuksessa nimetyt henkilöt. Soluhuoneessa voi asua aina vain yksi henkilö.

Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa opintojen päättymisestä Kuopakselle. Opintojen päättymisen jälkeen asumisoikeus säilyy joko 3kk:n tai 6 kk:n ajan, riippuen vuokrasuhteen kestosta. Lisää tietoa asiasta asumisoppaan sivulla Irtisanominen ja valmistuminen

Asuntoja on pystytty tarjoamaan matalasta käyttöasteesta johtuen aikaisemmin myös jatko-opiskelijoille. Vuodesta 2018 alkaen Kuopas ei enää ensisijaisesti asuta jatko-opiskelijoita, koska asunnot tarvitaan päätoimisten tutkinto-opiskelijoiden käyttöön. Mikäli kuitenkin yhtiössä on asuntoja vapaana, voidaan niitä vuokrata myös jatko-opiskelijoille.

Vuokraoikeuden tarkistaminen

Vuokraoikeuden edellytyksenä opiskelija-asunnoissa on opiskelu jossakin peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa. Asuntoyhteisön toimesta opiskelutietoja tarkastetaan määrittämättömin aikavälein ja tarvittaessa. Kun opiskelu on päättynyt, päättyy myös vuokraoikeus ja tarvittaessa asuntoyhteisö sanoo vuokrasopimuksen irti.

Voit jakaa opintosuorituksesi meille helpoiten Oma Opintopolku -palvelu käyttäen. Sieltä saat väliaikaisen linkin, josta näemme suorituksesi suoraan palvelusta.

Alle ohjeet:

1. Kirjaudu palveluun https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
2. Valitse sen jälkeen ”Siirry opintosuorituksiin”
3. Opintosuorituksissa paina painiketta ”Jaa suoritustietoja”
4. Valitse avautuneesta listasta nykyiset opintosi ja paina painiketta ”Jaa valitsemasi opinnot”
5. Lähetä järjestelmän luoma linkki meille

Sopimusperusteiden tarkastaminen

Vuokralaisena olet velvollinen ilmoittamaan Kuopakselle, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (esim. opiskelun päättyminen, keskeytyminen tms.). Virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamisesta kieltäytyminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Vuokraoikeuden pidentäminen irtisanomisen jälkeen

Vuokraoikeutta voidaan pidentää anomuksesta, kun siihen on riittävät perusteet. Pidennys on aina määräaikainen ja myös vuokrasopimus tehdään jatkoajalle määräaikaiseksi. Vuokraoikeuden pidentämisen syy voi olla esimerkiksi jääminen opiskelupaikkakunnalle töihin ja tilapäinen asunnonpuute, jatko-opiskeluoikeuden lyhytaikainen odottaminen tms. Mikäli velvoitteita asuntoyhteisöä kohtaan on suorittamatta, ei jatkoaikaa myönnetä.

Sopimuksen purku

Vakavissa rikkomustapauksissa Kuopaksella on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa. Näitä ovat esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti, häiritsevän elämän viettäminen, vuokraoikeuden siirto tai osan asuntoa luovutus toisen käytettäväksi ilman asuntoyhteisön suostumusta jne. Vuokrasopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon. Tarvittaessa Kuopas hakee häädön paikkakunnan käräjäoikeudesta.