Sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (y-tunnus: 0171192-0)
Torikatu 15
70110 Kuopio
Puh. 020 710 9740

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Atte Koskela
Torikatu 15
70110 Kuopio
Puh. 020 710 9740
asiakaspalvelu@kuopas.fi

3. Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Kuopaksen ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään ja tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten:

– nimitiedot
– titteli/asema
– työnantaja
– yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään yhteistyön alkaessa ja sen aikana.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kuopaksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Kuopaksen puolesta perintää suorittaville sopimuskumppaneille sekä tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa isännöinti, huolto, vartiointi- ja lukkoliikkeelle sekä sähkö- ja tietoverkkotoimittajille asumiseen liittyvien palveluiden toimittamiseksi.
Mikäli asunnon omistajaksi tulee Kuopaksen ulkopuolinen taho, voi Kuopas luovuttaa asunnon uudelle omistajalle vuokrasuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella. Kaikkien yritysten kanssa tehdään sopimus henkilötietojen käsittelystä, mikäli henkilötietoja on tarpeellista käsitellä.

9. Säilytysaika

Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen poistamista, oikaisemista (vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto), käsittelyn rajoittamista tai käsittelyn vastustamista. Tarkastuspyyntöä tai muita pyyntöjä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kuopaksen rekistereissä olevat henkilötiedot eivät ole sellaisia, että niitä voitaisiin siirtää. Kirjallinen pyyntö pyydetään toimittamaan osoitteeseen Kuopas, Tietosuojavastaava, Torikatu 15, 70110 Kuopio. Yhteydenotossa on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta, vai liittyykö yhteydenotto jonkin muun oikeuden käyttämiseen.